Dalton

Daltononderwijs

De grondlegster van het Daltononderwijs, Helen Parkhurst  (1887-1973), gaf vanaf 1906 les in de Amerikaanse staat Massachusetts. Zij ervoer dat het toenmalige traditionele onderwijs geen recht deed aan de verschillen tussen de leerlingen. Gaandeweg ontwikkelde ze een manier van onderwijs die een middenweg tussen het  Montessori-onderwijs en traditioneel onderwijs, tussen individuele ontwikkeling en cultuuroverdracht vormde. Ze ontwikkelde geen systeem maar een "way of life", met als uitgangspunten vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking. Ze noemde het later daltononderwijs , naar het stadje Dalton. 

Het daltononderwijs stelt zich ten doel om het beter onderwijs in te richten door de kerndoelen met betrekking tot het leerinhouden van het onderwijs af te stemmen op de behoeften, interesses en competenties van leerlingen. Een daltonleerkracht leidt dit leerproces waar het nodig is en begeleidt het waar dat kan. Hij of zij stelt zich ten doel om het zelf werken en het met elkaar werken van leerlingen in een veilig pedagogisch klimaat te geven door hen de ruimte te geven. Een daltonleerling stelt zich ten doel om op een ondernemende en onbevreesde wijze zich kennis en vaardigheden eigen te maken.

 

Kernwaarden daltononderwijs 

         

Verantwoordelijkheid

Zelfstandigheid

Samenwerking

Reflectie

Effectiviteit

Visie

"De opbrengst, dat ben ik"  

Het daltononderwijs op De Vlier geeft inhoud aan de brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. De leerlingen worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen. De vijf daltonkernwaarden zijn ons uitgangspunt. Er is sprake van keuzevrijheid voor de leerlingen bij het bepalen van wat zij wanneer doen, we streven naar het samen behalen van deze doelen.   

We leren de leerlingen inzicht te krijgen in onze maatschappij, die in een snel tempo verandert. Het daltononderwijs levert een grote bijdrage aan de ontwikkeling van onze leerlingen in de huidige complexe samenleving. Hierdoor zijn zij in staat om ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het leven, in het werken en in het samenleven. 

Missie 

"Daltononderwijs is iedere leerling op de Vlier gegund" 

Daltonschool De Vlier is een school waar iedereen welkom is. Daltonschool De Vlier staat voor een brede ontwikkeling, die bijdraagt ​​aan een sterke persoonsontwikkeling. Wij verzorgen onderwijs dat leerlingen past en uitnodigt om op basis van vertrouwen aan te gaan. Wij begeleiden kinderen in hun ontwikkeling naar een zelfstandige, verantwoordelijke en creatieve persoonlijkheid. Leerlingen, ouders en leerkrachten respecteren en hebben belangstelling voor elkaar. Zo ontstaat er een pedagogisch klimaat waarin onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen. “Leren van en met elkaar”. 

Iedereen mag

zichzelf zijn

Ouder groep 6